SPÓŁDZIELNIA | KONTAKT | KONKURS | AKTY PRAWNE | PRZETARGI | OFERTY PRACY

 

 

PRZETARG

 

Zarząd S.M. „Międzynarodowa” ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 15 położonego przy ul. Brazylijskiej 24 w Warszawie wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu.

 

Lokal o powierzchni użytkowej 39,43 m² i powierzchni przynależnej – piwnicy
o powierzchni 2,70 m2
położony jest na parterze budynku i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

 

Wartość lokalu określona w operacie szacunkowym wynosi 249 000 zł i stanowi cenę wywoławczą.

 

Warunki uczestnictwa:

1.         Wpłacenie wadium w wysokości 24 900 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset zł) na konto Spółdzielni PKO BP XV O/Warszawa nr 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567. Wadium przepada, o ile osoba, która wygra przetarg nie wpłaci w ciągu 30 dni od jego rozstrzygnięcia zadeklarowanej kwoty.

2.         Złożenie oferty na zakup mieszkania z podaniem oferowanej ceny (słownie
i liczbowo).

3.         Oferta musi być złożona w formie pisemnej i zawierać:

-                 imię i nazwisko oferenta,

-                 adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy,

-                 numer członkowski, jeżeli oferent jest członkiem S.M „Międzynarodowa”,

-                 oferowaną wartość podaną słownie i liczbowo,

-                 dowód wpłaty wadium i numer konta, na które należy zwrócić wadium w wypadku nie wygrania przetargu.

4.            Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą dokonać wizji w lokalu w dniach 03.02.16r w godz. 1000 – 1200 oraz 01.02.16r i 04.02.16r w godz. 1400 – 1600 po uzgodnieniu z pracownikiem działu administracyjnego pok. nr 6 tel. 617 22 12 wew. 117 lub 617 29 80.

 

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 08.02.2016r. do godz. 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2016r. o godz. 13.00.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przetargu (do wglądu w Spółdzielni) wybrany zostanie oferent oferujący najwyższą sumę za lokal.

 

Zarząd SM „Międzynarodowa” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji gazowych  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

  

Wymiany wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach Waszyngtona 38, Międzynarodowa  68.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 28.12.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 14.01.2016r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 14.01.2016r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

PRZETARG

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony  na wykonanie prac  w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymiana dźwigu osobowego w budynku Międzynarodowa 58/60 A  kl. II lewy.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 27.11.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 14.12.2015r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 14.12.2015r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie wymiany poziomów  wewnętrznej kanalizacji w piwnicy w budynku Międzynarodowa 58/60 A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 23.11.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 07.12.2015r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 07.12.2015r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na  malowanie klatki schodowej  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Malowanie klatki schodowej z uporządkowaniem przewodów elektrycznych i teletechnicznych w budynkach Międzynarodowa 58, Brazylijska 3, Saska 48 oraz wykonanie posadzek z płytek n wejściach na parter w budynkach Brazylijska 3 i Saska 48.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 09.11.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 23.11.2015r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 23.11.2015r. godz. 1100. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie remontu pokryć dachowych   w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont pokrycia części dachu Zwycięzców 46.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 09.11.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 16.11.2015r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 16.11.2015r. godz. 1100. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie wymiany instalacji gazowych  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

 

Wymiany wewnętrznej instalacji gazowej  w budynkach Waszyngtona 38 A i Międzynarodowa  68.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 09.11.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 23.11.2015r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 23.11.2015r. godz. 1200. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

      

PRZETARG

 

     Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót drogowych  zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymianę nawierzchni bitumicznej  na nieruchomości Międzynarodowa  38/40 A, 38,40.    

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 16.09.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 25.09.2015r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 25.09.2015r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 


 

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa

ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw przy ul. Międzynarodowej 32 – 34 - 32/34A, Międzynarodowej 38 – 40 - 38/40A oraz Międzynarodowej 58/60A - 64/66A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 03. 08. 2015 r. Termin składania ofert upływa z dniem 20. 08. 2015 r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 20.08.2015 r. o godz. 16 º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty elektryczne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynkach Londyńska 12 , 14

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 15.07.2015r.Termin składania ofert upływa z dniem 29.07.2015r.do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 29.07.2015r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


          

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót instalacji sanitarnych w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

 

Wykonanie projektów, wymiana zaworów grzejnikowych i montaż zaworów podpionowych  wraz z regulacją instalacji c.o.  w  budynkach   Londyńska 12,14.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 15.07.2015r.Termin składania ofert upływa z dniem 29.07.2015r.do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 29.07.2015r. godz. 12 º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


Konkurs ofert

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza ,,Konkurs ofert” na montaż ogrodzenia z paneli ocynkowanych i malowanych proszkowo

w kolorze brąz (drut średnicy 5mm) o wymiarach 2500 x 650 mm wraz z słupkami przy budynkach:  Międzynarodowa  38 , 38/40A kl. I, 46/48 A kl. I, 40, 46, 54, 60, 58/60A kl. II o łącznej długości

290,00 mb.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie zamawiającego w pokoju 6 lub 7 od dnia 15 lipca 2015 roku.

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa  44   ogłasza     przetarg   nieograniczony    na    wymianę    wodomierzy  

      w zakresie ujętym w SIWZ:

    Wymianę wodomierzy ciepłej i zimnej wody  w budynkach mieszkalnych przy ul.:

 

·         Międzynarodowa 58

·         Brazylijska 16 A

·         Brazylijska 16 B

·         Londyńska 12

·         Londyńska 14

·         Londyńska 24

·         Meksykańska 7

·         Meksykańska 9

·         Wandy 9

 

      Ogółem do wymiany 1015 wodomierzy

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 24.06.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 09.07.2015r.  do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 09.07.2015r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych   zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymiana okien i malowanie klatki schodowej ,korytarzy , sali konferencyjnej

i sanitariatów w budynku Międzynarodowa 68.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 08.06.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 22.06.2015r.do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 22.06.2015 r. godz. 1600Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23% VAT . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


 

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych   zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie wymiany poziomów wewnętrznej kanalizacji  w piwnicy w budynku Międzynarodowa 46/48 A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 08.06.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 22.06.2015r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 22.06.2015 r. godz. 1500. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachu  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

1.      Remont pokrycia dachowego budynkach Międzynarodowa 46/48 A, 38, 68B, część dachu Zwycięzców 34.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 01.06.2015r.Termin składania ofert upływa z dniem 15.06.2015r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 15.06.2015r.  godz. 16º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

PRZETARG

 

S.M. „Międzynarodowa”  w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

nabycie i instalację bazy danych, stanowiącej podstawę działania Zintegrowanego Systemu Komputerowego w S.M. „Międzynarodowa”, nabycie licencji i wdrożenie, obsługę Zintegrowanego Systemu Komputerowego oraz na migrację danych z dotychczasowych systemów informatycznych do Zintegrowanego Systemu Komputerowego.

 

Termin składania ofert  upływa w dniu 26.05.2015 r. o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2015r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dokumentacja  przetargowa do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- SIWZ

2. Wzór umowy:

- WZÓR UMOWY

3. Załączniki do SIWZ -

- AKTYWNE DRUKI

4. Informacja ogólna na temat SM „Międzynarodowa”:

- SM „MIĘDZYNARODOWA” - INFORMACJA OGÓLNA

5. Specyfikacja techniczna serwera :

- DANE TECHNICZNE SERWERA

 


    KONKURS OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  ,, Konkurs Ofert” na wykonanie ogrodzenia z paneli ocynkowanych proszkowo malowanych trzech placów zabaw przy budynkach : Międzynarodowa 64/66 A i 58/60 A , 38/40 A, 32/34 A.

    

Dodatkowych  informacji udzielają pracownicy Spółdzielni w pokoju nr 12

Oferty prosimy składać w terminie do 14.05.2015r.


 

PRZETARG

 

wykonanie: www.staniek.net lotus notes domino strony sklepy oscommerce portfolio internetowe wykonywanie tworzenie projektowanie stron internetowych www webmastering VBA shell linux html mysql php serwer webmaster programowanie danych bazy potokowe przetwarzanie Olsztyn Warszawa