SPÓŁDZIELNIA | KONTAKT | AKTY PRAWNE | PRZETARGI | OFERTY PRACY

PRZETARG

 

S.M. „Międzynarodowa”  w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

nabycie i instalację bazy danych, stanowiącej podstawę działania Zintegrowanego Systemu Komputerowego w S.M. „Międzynarodowa”, nabycie licencji i wdrożenie, obsługę Zintegrowanego Systemu Komputerowego oraz na migrację danych z dotychczasowych systemów informatycznych do Zintegrowanego Systemu Komputerowego.

 

Termin składania ofert  upływa w dniu 26.05.2015 r. o godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2015r. o  godz. 1200  w siedzibie Zamawiającego.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Dokumentacja  przetargowa do pobrania:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- SIWZ

2. Wzór umowy:

- WZÓR UMOWY

3. Załączniki do SIWZ -

- AKTYWNE DRUKI

4. Informacja ogólna na temat SM „Międzynarodowa”:

- SM „MIĘDZYNARODOWA” - INFORMACJA OGÓLNA

5. Specyfikacja techniczna serwera :

- DANE TECHNICZNE SERWERA

 


    KONKURS OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  ,, Konkurs Ofert” na wykonanie ogrodzenia z paneli ocynkowanych proszkowo malowanych trzech placów zabaw przy budynkach : Międzynarodowa 64/66 A i 58/60 A , 38/40 A, 32/34 A.

    

Dodatkowych  informacji udzielają pracownicy Spółdzielni w pokoju nr 12

Oferty prosimy składać w terminie do 14.05.2015r.


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachu  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont pokrycia dachowego budynkach Międzynarodowa 46/48A, 38, 68B, część dachu Zwycięzców 34.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 11.05.2015r.Termin składania ofert upływa z dniem 25.05.2015r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 25.05.2015r.  godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Konserwację  wewnętrznych instalacji wraz  z usuwaniem  awarii oraz drobne roboty  budowlane w budynkach należących do zasobów S.M. „Międzynarodowa”.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 13. 04. 2015 r. Termin składania ofert upływa z dniem 27.04.215 r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 27.04.2015 r. o godz. 1200. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119.

Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44  ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachu  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont pokrycia dachowego budynkach Międzynarodowa 38, Międzynarodowa 68B, część dachu Zwycięzców 34.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 13.04.2015r. Termin składania ofert upływa z dniem 27.04.2015r. do godz. 1000, otwarcie ofert w dniu 27.04.2015 r.  godz. 1100. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

KONKURS OFERT

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza konkurs ofert na utrzymanie terenów zielonych należących do zasobów Spółdzielni w zakresie:

koszenie trawników, cięcie pielęgnacyjne krzewów, cięcie pielęgnacyjne żywopłotów oraz stawkę za jedną roboczogodzinę prac różnych zleconych.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Spółdzielni - pok. nr 6 i 7.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 roku do godziny 1000.

 


                              PRZETARG                                                        

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Wykonanie projektu i wymianę pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w

budynku Zwycięzców 30.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 od dnia 31. 03. 2015 r. Termin składania ofert upływa z dniem 14. 04. 2015r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 14.04.2015 r. o godz. 1200. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

PRZETARG                                              

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie projektu i wymiana pionów zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym Zwycięzców 30

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 02.03.2015 r. Termin składania ofert upływa z dniem 16.03.2015r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 16.03.2015 r. godz. 1200. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

PRZETARG UNIEWAŻNIONY  Z POWODU   ZBYT MAŁEJ  LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT


                                                        PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44    ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie projektu i  wymianę pionów zimnej i ciepłej wody i cyrkulacji w budynku mieszkalnym Zwycięzców 30

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 12.02.2015 r. Termin składania ofert upływa z dniem 26.02.2015r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 26.02.2015r. godz. 12º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

PRZETARG UNIEWAŻNIONY  Z POWODU   ZBYT MAŁEJ  LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT


                                   

                         OGŁOSZENIE    O PRZETARGU 

S.M. Międzynarodowa ogłasza Przetarg nieograniczony na nabycie i instalację bazy danych, stanowiącej podstawę działania Zintegrowanego Systemu Komputerowego w S.M. „Międzynarodowa”.

 

Poniżej do pobrania w formacie PDF  specyfikacja   istotnych warunków zamówienia:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz)

- wzór umowy

- informacja ogólna

- załącznik nr 2 siwz

- Informacja na temat zmian w treści specyfikacji

 

 

PRZETARG UNIEWAŻNIONY  Z POWODU   ZBYT MAŁEJ  LICZBY ZŁOŻONYCH OFERT

 

   


 

                              KONKURS OFERT

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa   ul. Międzynarodowa 44 ogłasza ,,Konkurs ofert” na utrzymanie terenów zielonych należących do zasobów Spółdzielni w zakresie: koszenie trawników, cięcie pielęgnacyjne krzewów, cięcie pielęgnacyjne żywopłotów oraz stawkę za jedną roboczogodzinę prac różnych zleconych.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Spółdzielni pok. nr. 6 i 7.

  Oferty prosimy składać w terminie do dnia 13 listopada 2014 roku.

 

 


O G Ł O S Z E N I E

 

S.M. „Międzynarodowa” posiada wolne lokale użytkowe  do wynajęcia:

1.    o powierzchni 29,54m2 przy ul. Międzynarodowej 68   

2.    o powierzchni  19,13m² przy ul. Międzynarodowej 68

3.    o powierzchni  56,72m2przy ul. Międzynarodowej 68

 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 06.11.2014 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2014 r. o godzinie 12.00

 

 

W celu obejrzenia lokali należy się kontaktować z pracownikami Działu Administracyjnego Spółdzielni pokój nr 6 tel. 22 617-22-12 wew.117, 126


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza ,,Konkurs Ofert”  na montaż znaków drogowych i wyznaczenie miejsc  parkingowych w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Montaż znaków drogowych i wyznaczenie miejsc parkingowych przy ul. Międzynarodowej 68 B, 64/66 A, 66, 64, 58/60 A, 58, 60, 62 , 54, 46/48 A, 46, 38/40 A, 38, 40, 32/40 A, 32, 34 zgodnie z projektem organizacji ruchu.

    INFORMACJE OGÓLNE:

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 02.10.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 13.10.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 13.10.2014r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia ,,Konkursu Ofert” bez podania przyczyny.

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza ,,Konkurs Ofert”  na wykonanie ogrodzenia  w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie ogrodzenia dwóch placów zabaw  przy ul. Międzynarodowej 38/40 A, 58/60 i 64/66 A.

    INFORMACJE OGÓLNE:

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 02.10.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 13.10.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 13.10.2014r. godz. 12º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia ,,Konkursu Ofert” bez podania przyczyny.


 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony  na wykonanie prac projektowych w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą  techniczną remontu dachu garażu podziemnego Wandy 16.

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 29.09.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 14.10.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 14.10.2014r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


        

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

Konserwację  wewnętrznych instalacji wraz  z usuwaniem  awarii oraz drobne          roboty  budowlane w budynkach należących do zasobów S.M. „Międzynarodowa”.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 11. 09. 2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 29. 09. 2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 29.09.2014r. o godz. 11 º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony    na :

 

1.      Malowanie klatki schodowej w budynku Międzynarodowa 38 wraz z uporządkowaniem  przewodów teletechnicznych i elektrycznych.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 09.09.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 22.09.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 22.09.2014r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


S.M. ,,Międzynarodowa" Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych  dla budynków  należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym  w SIWZ :

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą  techniczną remontu dachu garażu podziemnego Wandy 16.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 04.08.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 28.08.2014r.do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 28.08.2014r. godz. 13º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


S.M. ,,Międzynarodowa" Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót ogólnobudowlanych dla budynków  należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym  w SIWZ :

 

Remont pokrycia dachowego budynkach  Międzynarodowa  46/48 A , 38, oraz  remontu tarasu Międzynarodowa 38.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 04.08.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 28.08.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 28.08.2014r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 


S.M. ,,Międzynarodowa" Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót ogólnobudowlanych   dla budynków  należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym  w SIWZ :

Czyszczenia  i mycia ścian elewacji środkami chemicznymi , usuwanie alg , glonów i innych zabrudzeń  oraz dwukrotnego malowania  w budynkach Międzynarodowa 34, Brazylijska 18, Wandy 15.

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 04.08.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 28.08.2014r.do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 28.08.2014r. godz. 12º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

S.M. ,,Międzynarodowa" Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót ogólnobudowlanych i sanitarnych   dla budynków  należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym  w SIWZ :

 

Wykonanie robót instalacyjnych sanitarnych i ogólnobudowlanych w węzłach CO w budynkach Brazylijska 18, 16 A, 24, 20, 16 B, 3, 3 A, Saska 48, Wandy 14, 16, Meksykańska 7,5,9, Zwycięzców 30, 32, 34, Paryska 26.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 04.08.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 28.08.2014r. do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 28.08.2014r. godz. 14º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


Ogłoszenie o przetargu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie prac projektowych dla budynku należącego do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą techniczną remontu dachu garażu podziemnego Wandy 16. Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 17.07.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 28.07.2014r.do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 28.07.2014r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44 ogłasza  przetarg nieograniczony na wykonanie robót sanitarnych  budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wymianę kanalizacji deszczowej wykonanej z rur azbestowo-cementowych na rury ciśnieniowe fi 160 mm wraz z utylizacją azbestu  w budynkach Międzynarodowa 32, 34, 32/34 A ; 38,38/40 A; 46, 46/48A, 54 ; 58, 58/60 A ; 64, 64/66 A, 68 B.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 14.07.2014r. Termin składania ofert upływa z dniem 24.07.2014r.do godz. 10 °°, otwarcie ofert w dniu 24.07.2014r. godz. 11º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel. (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


 

 

Zarząd ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 7 położonego przy ul. Brazylijskiej 20 w Warszawie wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu.

 

Lokal o powierzchni użytkowej 38,90 m² i powierzchni przynależnej – piwnicy
o powierzchni 2,30 m2
położony jest na I piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc.

 

Wartość lokalu określona w operacie szacunkowym wynosi 248 000 zł

i stanowi cenę wywoławczą.

 

Warunki uczestnictwa:

1.    Wpłacenie wadium w wysokości 24 800 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset zł) na konto Spółdzielni PKO BP XV O/Warszawa nr 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567. Wadium przepada, o ile osoba, która wygra przetarg nie wpłaci w ciągu 30 dni od jego rozstrzygnięcia zadeklarowanej kwoty.

wykonanie: www.staniek.net lotus notes domino strony sklepy oscommerce portfolio internetowe wykonywanie tworzenie projektowanie stron internetowych www webmastering VBA shell linux html mysql php serwer webmaster programowanie danych bazy potokowe przetwarzanie Olsztyn Warszawa