SPÓŁDZIELNIA | KONTAKT | KONKURS | AKTY PRAWNE | PRZETARGI | OFERTY PRACY

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wymianę dźwigów osobowych w budynkach :

 

     ul. Międzynarodowa 32/34A kl. II prawy

     ul. Międzynarodowa 46/48A kl. II lewy

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 12.06.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 29.06.2017 r. do godz. 12 °°, otwarcie ofert w dniu 29.06.2017 r  godz. 16º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie remontu pokrycia dachu  w budynku w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont pokrycia dachowego budynku Międzynarodowa 38/40 A

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 05.06.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 19.06.2017 r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 19.06.2017 r. godz. 17º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


PRZETARG 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na  wymianę instalacji CO w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie  kompleksowej wymiany instalacji co wraz z grzejnikami w budynku pawilonu Zwycięzców 46 oraz wykonanie przyłącza CO do budynku Zwycięzców 48 z rur preizolowanych o śr. 63/200 mm.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 12 od dnia 05.06.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 19.06.2017 r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 19.06.2017 r. o godz. 16°°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł  + 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


KONKURS

 

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza konkurs w zakresie ujętym w SIWZ:

 

na realizację inwestycji budowlanej o charakterze usługowo-mieszkaniowym przy ul. Brazylijskiej 1 w Warszawie wraz z nabyciem części nieruchomości gruntowej lub też na nabycie całości niezabudowanej nieruchomości gruntowej znajdującej się przy ul. Brazylijskiej  1 w Warszawie o pow. 662  m2.

 

Dokumentacja konkursowa  - Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia  dostępna jest  w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 1 od dnia 26.04.2017 r. oraz na stronie  internetowej   Spółdzielni www.miedzynarodowa.waw.pl.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 25.05.2017 r. do godz. 1100, otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2017 r. o godz. 1200. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

- SIWZ - Brazylijska 1    -  DO POBRANIA - PDF

- doprecyzowanie SIWZ -   WAŻNE !    -  DO POBRANIA - PDF

- Zdjęcie 1

- Zdjęcie 2

                              

                                          PRZETARG

 

Zarząd S.M. „Międzynarodowa” ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu nr 9 położonego przy ul. Saskiej 48 w Warszawie wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu.

 

Lokal o powierzchni użytkowej 39,42 m² i powierzchni przynależnej– piwnicy o powierzchni 3,14 m2 położony jest na II piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, 2 przedpokoi i łazienki z wc.

Wartość lokalu określona w operacie szacunkowym wynosi 255 800 zł

i stanowi cenę wywoławczą.

 

Warunki uczestnictwa:

1.   Wpłacenie wadium w wysokości 25 580 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt  zł) na konto Spółdzielni PKO BP S.A. ODDZIAŁ 127 W WARSZAWIE nr 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567. Wadium przepada, o ile osoba, która wygra przetarg nie wpłaci w ciągu 30 dni od jego rozstrzygnięcia zadeklarowanej kwoty.

2.    Złożenie oferty na zakup mieszkania z podaniem oferowanej ceny    (słownie i liczbowo).

3.    Oferta musi być złożona w formie pisemnej i zawierać:

-     imię i nazwisko oferenta,

-     adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy,

-     numer członkowski, jeżeli oferent jest członkiem S.M „Międzynarodowa”,

-     oferowaną wartość podaną słownie i liczbowo,

-     dowód wpłaty wadium i numer konta, na które należy zwrócić wadium w wypadku nie wygrania przetargu.

4.    Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą dokonać wizji    w lokalu w dniach 13.04.17r. w godz. 1100 – 1200 oraz 20.04.17r. i 24.04.17r. w godz. 1400 – 1500 po uzgodnieniu z pracownikiem działu administracyjnego pok. nr 6 tel. 617 22 12 wew. 117 lub 617 29 80.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni do dnia 27.04.2017r. do godz. 11.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2017r. o godz. 12.00

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przetargu (do wglądu w Spółdzielni) wybrany zostanie oferent oferujący najwyższą sumę za lokal.

 

Zarząd SM „Międzynarodowa” zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

                                                


 

                                             PRZETARG

 Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na remont zsypu  w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Remont zsypu  w budynku Międzynarodowa 46/48 A kl. II

 

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 10.04.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 24.04.2017 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 24.04.2017 r. o godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel.: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł + 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


                                        PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg na remont elewacji   w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie remontu  elewacji pawilonu Międzynarodowa 62 i Zwycięzców 48.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 06.04.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 18.04.2017r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 18.04.2017 r. godz. 14º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 


O G Ł O S Z E N I E

 

S.M. „Międzynarodowa” posiada wolne lokale użytkowe  do wynajęcia:

1. o powierzchni 247,33m2 w pawilonie przy ul. Międzynarodowej 42

2 o powierzchni 196,25m2 piwnica w pawilonie przy ul. Międzynarodowej 42

3. o powierzchni 44,13m2 w pawilonie przy ul. Międzynarodowej 68 w Warszawie

   

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 20.04.2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2017 r. o godzinie 12.00 

 

Do ofert należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 5000zł odnośnie lokalu nr 1

500zł odnośnie lokalu nr 2

1000 zł odnośnie  lokalu nr 3

 

Oferta powinna zawierać  informację dotyczącą rodzaju działalności jaką oferent ma zamiar w tym lokalu prowadzić.

 

W celu obejrzenia lokalu należy się kontaktować z pracownikami Działu Administracyjnego Spółdzielni pokój nr 6 tel. 22 617-22-12 wew.117 oraz 126.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni:

PKO BP S.A. ODDZIAŁ 127 W WARSZAWIE 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

Wykonanie wymiany poziomów  wewnętrznej kanalizacji w piwnicy w budynku Brazylijska 3, 3 A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 30.03.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 10.04.2017 r.do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 10.04.2017 r. godz. 16º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


 

PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na wykonanie malowanie klatki schodowej  + montaż opraw oświetleniowych w budynku należącym  do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Malowanie  ścian i sufitów klatki schodowej i korytarzy oraz  wymiany opraw oświetleniowych na  energooszczędne z  czujką ruchu z zastosowaniem żródła światła LED w budynku Międzynarodowa 64/66 A.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 20.02.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 01.03.2017 r. do godz. 11 °°, otwarcie ofert w dniu 01.03.2017 r. godz. 15º°. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT  . Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.


O G Ł O S Z E N I E

 

S.M. „Międzynarodowa” posiada wolne lokale użytkowe  do wynajęcia:

1. o powierzchni 247,33m2 do którego przynależy piwnica o powierzchni 196,25m2 w pawilonie                                      przy ul.   Międzynarodowej 42 w Warszawie

2. o powierzchni 44,13m2 w pawilonie przy ul. Międzynarodowej 68

   

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 13.02.2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2017 r. o godzinie 12.00 

Do ofert należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 5000zł (odnośnie lokalu nr 1)

oraz 1000zł (odnośnie lokalu nr 2)

Oferta powinna zawierać  informację dotyczącą rodzaju działalności, jaką oferent ma zamiar w lokalu tym prowadzić, więcej informacji na stronie; www.miedzynarodowa.waw.pl

 

W celu obejrzenia lokalu należy się kontaktować z pracownikami Działu Administracyjnego Spółdzielni pokój nr 6 tel. 22 617-22-12 wew.117 oraz 126

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni:

PKO BP S.A. ODDZIAŁ 127 W WARSZAWIE 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567

 

 


 

O G Ł O S Z E N I E

 

S.M. „Międzynarodowa” posiada wolne lokale użytkowe  do wynajęcia:

1. o powierzchni 247,33m2 do którego przynależy piwnica o powierzchni 196,25m2 w pawilonie                                      przy ul.   Międzynarodowej 42 w Warszawie

2. o powierzchni 44,13m2 w pawilonie przy ul. Międzynarodowej 68

   

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 13.02.2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2017 r. o godzinie 12.00 

Do ofert należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 5000zł (odnośnie lokalu nr 1)

oraz 1000zł (odnośnie lokalu nr 2)

Oferta powinna zawierać  informację dotyczącą rodzaju działalności, jaką oferent ma zamiar w lokalu tym prowadzić, więcej informacji na stronie; www.miedzynarodowa.waw.pl

 

W celu obejrzenia lokalu należy się kontaktować z pracownikami Działu Administracyjnego Spółdzielni pokój nr 6 tel. 22 617-22-12 wew.117 oraz 126

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni:

PKO BP S.A. ODDZIAŁ 127 W WARSZAWIE 94 1020 1156 0000 7402 0007 4567

 

 


PRZETARG

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Międzynarodowa” 03-922 Warszawa ul. Międzynarodowa 44   ogłasza  przetarg   nieograniczony na roboty sanitarne w budynkach należących do zasobów Spółdzielni w zakresie ujętym w SIWZ:

 

Wykonanie wymiany poziomów  wewnętrznej kanalizacji w piwnicy w budynku Saska 48.

 

Dokumentacja przetargowa jest do odbioru w siedzibie Zamawiającego w pok. nr.12 od dnia 16.01.2017 r. Termin składania ofert upływa z dniem 23.01.2017 r. do godz. 1100, otwarcie ofert w dniu 23.01.2017 r. godz. 1600. Informacje dotyczące specyfikacji oraz wadium można uzyskać w siedzibie Spółdzielni tel: (0-22)-617-22-12 wew.119. Koszt materiałów wynosi 100 zł.+ 23%VAT. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 


O G Ł O S Z E N I E

 

KONKURS OFERT - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO 

 

S.M. „Międzynarodowa” w Warszawie posiada wolny lokal użytkowy  do wynajęcia

o powierzchni 247,33m2 do którego przynależy piwnica o powierzchni 196,25m2 w   pawilonie wolnostojącym przy ul. Międzynarodowej 42 w Warszawie.

   

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do dnia 04.01.2017 r. do godz. 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.01.2017 r. o godzinie 12.00 

Do ofert należy dołączyć dowód wpłaty wadium w wysokości 5000zł.

Oferta powinna zawierać  informację dotyczącą rodzaju działalności, jaką oferent ma zamiar w lokalu tym prowadzić.

 

WARUNKUI UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

wykonanie: www.staniek.net lotus notes domino strony sklepy oscommerce portfolio internetowe wykonywanie tworzenie projektowanie stron internetowych www webmastering VBA shell linux html mysql php serwer webmaster programowanie danych bazy potokowe przetwarzanie Olsztyn Warszawa